(تراورتن فیروزکوه (دماوند

تراورتن فیروزکوه کد 802

تراورتن فیروزکوه کد 803

تراورتن فیروزکوه کد 800

تراورتن دماوند کد 801